Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3253865
(11)  Číslo patentu  40482 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16746922.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3253865 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562112765 P, 201562130970 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.02.2015, 10.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/0783  C12N 5/10  A61K 35/17  C07K 16/28  C12N 15/13   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SG2016/050063 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/126213 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  National University of Singapore; 21 Lower Kent Ridge Road, 119077 Singapore; SG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAMPANA Dario; c/o National University of Singapore Yong Loo Lin School of Medicine Department of Paediatrics21 Lower Kent Ridge Road, 119077 Singapore; SG;
KAMIYA Takahiro; c/o National University of Singapore Yong Loo Lin School of Medicine Department of Paediatrics21 Lower Kent Ridge Road, 119077 Singapore; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsoby zosilnenia účinnosti terapeutických imunitných buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.02.2023 
   Maximálna platnosť do  05.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3253865
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3253865
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3253865
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2022 Typ Odoslané
EP 3253865
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku