Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3253919
(11)  Číslo patentu  37840 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16746027.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3253919 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562111943 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21H 21/16  B65D 5/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2016/050087 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/123701 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Autom River Inc.; 107- 358 Dufferin St., Toronto ON M6K 1Z8; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WYATT, Aubrey Bailey Morgan; c/o Autom River Inc. 107-358 Dufferin St., Toronto, Ontario M6K 1Z8; CA;
WYATT, Thomas Jonathan Jackson; 4 Treford Place, Toronto, Ontario M6J 1Z5; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Biologicky odbúrateľná kompozícia odolná proti vlhkosti  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.02.2022 
   Maximálna platnosť do  02.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3253919
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3253919
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 02.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 02.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 02.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 11.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3253919
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku