Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3320602
(11)  Číslo patentu  40378 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16745795.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3320602 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1556541 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 5/173  H02K 9/19   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/051723 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/009546 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Valeo Equipements Electriques Moteur; 2, rue André Boulle, 940 46 Créteil Cedex; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROUIS Oussama; 25 Rue de Joly, 940 00 Creteil; FR;
LEDIEU Cédric; 14-16 Avenue Joffre, 941 60 Saint-Mande; FR;
LABROSSE Jean-Claude; 8 Place de l'Europe, 942 20 Charenton Le Pont; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Krútiaci elektrický stroj vybavený zásobníkom maziva na mazanie ložiska a na chladenie stroja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3320602
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3320602
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3320602
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3320602
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku