Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3320664
(11)  Číslo patentu  37958 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16745406.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3320664 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20150474 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 29/06  H04W 12/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2016/050022 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/005230 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ADUCID s.r.o.; Videnska 204/125, 61900 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NEUMANN, Libor; Brdickova 1910/23, 15500 Praha 5 - Luziny; CZ;
KLIMA, Vlastimil; Pod Haltyrem 1497/5, 14000 Praha 4; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob autentizácie komunikácie autentizačného zariadenia a aspoň jedného autentizačného servera pomocou lokálneho faktora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.07.2022 
   Maximálna platnosť do  06.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3320664
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.06.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3320664
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 02.09.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3320664
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku