Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3250787
(11)  Číslo patentu  37865 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16744122.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3250787 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562108675 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E21C 35/18  E21C 35/19  E02F 9/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/015408 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/123367 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ESCO Group LLC; 2141 NW 25th Avenue, Portland, OR 97210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEYNE, Mark A.; 4080 SE 10th Drive, Gresham, OR 97080; US;
RICKEY, Jack C.; 42 Waverly Ln, Richmond Hills, GA 31324; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Ťažobný špičiak, držiak a kombinácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.01.2022 
   Maximálna platnosť do  28.01.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3250787
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250787
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 04.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3250787
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku