Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3326180
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16742237.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3326180 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20152327 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01C 7/12  H01H 37/76  H01T 1/14  H01T 1/02  H01H 83/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/067124 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/013092 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZOTUP S.r.l.; Via A. Depretis 11, 21124 Bergamo; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  D'IPPOLITO, Gianfranco; c/o ZOTUP S.r.l. Via A. Depretis 11, 21124 Bergamo; IT;
PASSAVANTI, Andrea; Via A. Depretis 11, 21124 Bergamo; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 45; SK 
(54)  Názov  Zlepšený odpojovač a predpäťová ochrana vrátane zmieneného odpojovača 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3326180
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3326180
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
1b Opis 06.11.2019 Typ Doručené
EP 3326180
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku