Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3308067
(11)  Číslo patentu  32425 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16741138.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3308067 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20151330 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 19/00  F16L 29/04  F16L 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/053361 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/199035 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stucchi S.p.A.; Via Galileo Galilei 1, 24053 Brignano Gera d'Adda (BG); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TIVELLI, Sergio; Via San Martino 13, 24050 Cividate Al Piano (BG); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rýchlospojkový spojovací diel zabezpečený proti rozskrutkovaniu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.06.2021 
   Maximálna platnosť do  08.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3308067
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.06.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3308067
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2019 Typ Odoslané
EP 3308067
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku