Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3324951
(11)  Číslo patentu  37853 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16739518.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3324951 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15177544 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/05  A61P 41/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/067186 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/013120 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Opterion Health AG; Spichermatt 7, 6365 Kehrsiten; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRENTZMANN, Guido; Gussau 37, 22359 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Peritoneálna terapeutická tekutina 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.07.2022 
   Maximálna platnosť do  19.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3324951
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.07.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3324951
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 10.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3324951
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku