Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3316876
(11)  Číslo patentu  34312 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16739338.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3316876 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562187120 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/047  A61K 31/198  A61K 31/695  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/040128 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/004226 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nutrition 21, LLC; 500 Mamaroneck Ave., Suite 510, Harrison, New York 10528; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOMOROWSKI, James, R.; 83 Bunker Hill Drive, Trumbull, CT 06611; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Arginín-kremičitan-inozitol na zlepšenie kognitívnych funkcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Zmeny adries 13.01.2021 1/2021 TE4A
 
EP 3316876
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3316876
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.06.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3316876
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 14.05.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.11.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.12.2020 Typ Odoslané
EP 3316876
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.12.2020 Nutrition 21, LLC Nutrition 21, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku