Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3303052
(11)  Číslo patentu  32131 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16739015.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3303052 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202015003901 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64D 11/06  B63B 29/04  B61D 33/00  B60N 2/433  B60N 2/24  B60N 2/22  B60N 2/02  F16F 9/02  A47C 1/027   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2016/000208 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/192699 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wandschneider, Guido; Ringstrasse 30, 74927 Eschelbronn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wandschneider, Guido; Ringstrasse 30, 74927 Eschelbronn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na aktiváciu plynovej pružiny a sedadlová jednotka s nastaviteľnou chrbtovou opierkou s plynovou pružinou a takým zariadením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3303052
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.05.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3303052
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 16.09.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2019 Typ Odoslané
EP 3303052
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku