Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3313528
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16738609.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3313528 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562185968 P, 201562239965 P, 201562262574 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2015, 11.10.2015, 03.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 35/02  A61K 39/395  A61K 31/454  A61K 31/573   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/039723 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/003990 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MULLIGAN, Christopher Lee; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
BARTLETT, Justin Blake; 9 Coddington CT., Basking Ridge, New Jersey 07920; US;
ROBBINS, Michael Darron; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Imunoterapeutické dávkovacie režimy zahrnujúce pomalidomid a protilátku proti CS1 na liečbu rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3313528
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3313528
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2021 Typ Platba
EP 3313528
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku