Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3325832
(11)  Číslo patentu  32667 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16738060.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3325832 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015213967 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 33/64  B21D 53/10  B21K 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2016/200269 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/012615 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schaeffler Technologies AG & Co. KG; Industriestrasse 1-3, 91074 Herzogenaurach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KICK-RODENBÜCHER, Reinhard; Greutherstrasse 18, 90455 Nürnberg; DE;
EIDLOTH, Rainer; Straussstrasse 4, 91074 Herzogenaurach; DE;
MANTAU, Markus; Heuberg 17, 90617 Puschendorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Priebeh beztrieskového obrábania ložiskového krúžku na valivé ložisko, ako aj valivé ložisko s ložiskovým krúžkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.06.2021 
   Maximálna platnosť do  08.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3325832
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.05.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3325832
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 09.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.11.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 11.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
4c Sprievodný list 11.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.12.2019 Typ Odoslané
EP 3325832
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku