Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3313884
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16736718.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3313884 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562186161 P, 201662338203 P, 201662346730 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2015, 18.05.2016, 07.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/039797 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/004026 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ImmunoGen, Inc.; 830 Winter Street, Waltham, MA 02451; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOVTUN, Yelena; 7 Elaine Street, Stow, MA 01775; US;
TAVARES, Daniel; 27 Sylvester Road, Natick, MA 01760; US;
RUI, Lingyun; 11 Arrowhead Road, Weston, MA 02493; US;
CHITTENDEN, Thomas; 24 Walker Farm Road, Sudbury, MA 01776; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  ANTI-CD123 protilátky a ich konjugáty a deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3313884
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3313884
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 25.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 25.03.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 25.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 29.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3313884
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku