Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3307533
(11)  Číslo patentu  40696 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16736556.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3307533 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201510065 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 5/02  B32B 37/16  B32B 3/12  E04C 2/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/051717 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/198883 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fergusson's Advanced Composite Technology Limited; 9 Bonhill Street, London EC2A 4DJ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERGUSSON Alexander Douglas; Fergusson's Advanced Composite Technology Ltd Canterbury Court 1-3 Brixton Road, London Greater London SW9 6DE; GB;
NEWMAN Alexander George; Fergusson's Advanced Composite Technology Ltd Canterbury Court 1-3 Brixton Road, London Greater London SW9 6DE; GB;
MAYALL Adam Paul Leon; Fergusson's Advanced Composite Technology Ltd Canterbury Court 1-3 Brixton Road, London Greater London SW9 6DE; GB;
BALEV Teodor Boykov; Fergusson's Advanced Composite Technology Ltd Canterbury Court 1-3 Brixton Road, London Greater London SW9 6DE; GB;
CASEY Jonathan Philip; Fergusson's Advanced Composite Technology Ltd Canterbury Court 1-3 Brixton Road, London Greater London SW9 6DE; GB;
WANG Tong; Fergusson's Advanced Composite Technology Ltd Canterbury Court 1-3 Brixton Road, London Greater London SW9 6DE; GB;
DI GUISTO Marc-Antoine Lormel; Fergusson's Advanced Composite Technology Ltd Canterbury Court 1-3 Brixton Road, London Greater London SW9 6DE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Spôsob výroby kompozitnej štruktúry 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.06.2023 
   Maximálna platnosť do  10.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3307533
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3307533
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3307533
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3307533
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku