Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3319597
(11)  Číslo patentu  37045 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16736481.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3319597 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15176307 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/19  A61K 47/26  A61K 47/18  A61K 31/4184  A61K 47/68  C07K 16/30  C07K 16/32  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/066347 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/009255 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Byondis B.V.; Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OSINGA, Niels Jaap; Synthon Biopharmaceuticals B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL;
VAN BOCKXMEER, Ernst Johannes Bernardus; Synthon Biopharmaceuticals B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce konjugáty protilátka-liečivo duokarmycín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Maximálna platnosť do  08.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.06.2021 11/2021 SC4A
 
EP 3319597
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319597
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319597
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2021 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.04.2021 Typ Doručené
Opis 23.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.04.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.05.2021 Typ Odoslané
EP 3319597
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku