Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3317281
(11)  Číslo patentu  34534 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16735945.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3317281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562188468 P, 201562271708 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.07.2015, 28.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/4985  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/053988 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/002095 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Acerta Pharma B.V.; Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLATTER, Fritz; Oerinstrasse 67, CH-4153 Reinach; CH;
INGALLINERA, Tim; 987 Haight Street Apt. 8, San Francisco, California 94117; US;
BARF, Tjeerd; St. Luciastraat 7, 5371 AS Ravenstein; NL;
ARET, Edwin; Stellingmolenstraat 109, 1333 CJ Almere; NL;
KREJSA, Cecile; 3222 Northwest 65th Street, Seattle, Washington 98117; US;
EVARTS, Jerry; 14491 NE 57th Street, Bellevue, Washington 98007; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Pevné formy a formulácie (S)-4-(8-amino-3-(1-(but-2-ínoyl)pyrolidín-2-yl)imidazo[1,5-a]pyrazín-1-yl)-N-(pyridín-2-yl)benzamidu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
 
EP 3317281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3317281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.06.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.07.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3317281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 12.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.06.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.07.2020 Typ Odoslané
EP 3317281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku