Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3317296
(11)  Číslo patentu  35818 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16733523.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3317296 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201511546, 201562187507 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2015, 01.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/47  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/065166 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/001491 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Immatics Biotechnologies GmbH; Paul-Ehrlich-Strasse 15, 720 76 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAHR, Andrea; Kirschenweg 22, 72076 Tübingen; DE;
WEINSCHENK, Toni; Im Morgenrain 15, 73773 Aichwald; DE;
HÖRZER, Helen; Untere Strasse 20, 72070 Tübingen; DE;
SCHOOR, Oliver; Eichhaldenstrasse 19, 72074 Tübingen; DE;
FRITSCHE, Jens; Lärchenweg 11, 72144 Dusslingen; DE;
SINGH, Harpreet; 5122 Morningside Dr, Apt. 525, Houston, TX 77005; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Nové peptidy a kombinácie peptidov na použitie pri imunologickej liečbe ovariálneho karcinómu a iných rakovín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 1/2021 SC4A
 
EP 3317296
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3317296
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3317296
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 24.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 24.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.12.2020 Typ Odoslané
EP 3317296
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku