Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3313838
(11)  Číslo patentu  31569 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16733459.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3313838 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562185852 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  C07D 487/04  C07D 498/04  A61K 31/437  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/064899 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/001354 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astrazeneca AB; 15185 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PIKE, Kurt, Gordon; AstraZeneca Darwin Building Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge CB4 0WG; GB;
BARLAAM, Bernard, Christophe; AstraZeneca Alderley Park, Macclesfield Cheshire SK10 4TG; GB;
HAWKINS, Janet; AstraZeneca Alderley Park Cheshire, Macclesfield Cheshire SK10 4TG; GB;
DE SAVI, Christopher; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, Waltham, MA 02451; US;
VASBINDER, Melissa, Marie; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, Waltham, MA 02451; US;
HIRD, Alexander; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, Waltham, MA 02451; US;
LAMB, Michelle; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, Waltham, MA 02451; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Polycyklické amidové deriváty ako inhibítory CDK9 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.06.2023 
   Maximálna platnosť do  27.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 3313838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3313838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.06.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.05.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.05.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.05.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3313838
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.09.2019 Typ Odoslané
EP 3313838
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku