Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3313370
(11)  Číslo patentu  36786 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16733411.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3313370 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15173997 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/064653 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/207340 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Contipro A.S.; Dolní Dobrouc 401, 561 02 Dolní Dobrouc; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KALKBRENNER, Hans; Primelstr. 23a, 85591 Vaterstetten; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Oftalmologická farmaceutická kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2023 
   Maximálna platnosť do  24.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 9/2021 SC4A
 
EP 3313370
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3313370
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.04.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.09.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3313370
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.04.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 3313370
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku