Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3240798
(11)  Číslo patentu  34170 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16732884.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3240798 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3228CH2014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 1/16  C07K 1/18  C07K 1/20  C07K 19/00  C07K 14/76  B01D 15/32  B01D 15/36  C07K 14/765  C07K 1/34  C07K 1/36  B01D 15/12  B01D 15/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/050001 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/108211 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shilpa Medicare Limited; 12-6-214/A1, Hyderabad Road, Raichur 584 135, Karnataka; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KARUR, Rajyashri Ramakrishna; STEP Building BVBCET, Hubli 580031; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nový spôsob účinnej purifikácie ľudského sérového albumínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.01.2022 
   Maximálna platnosť do  01.01.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3240798
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3240798
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.12.2020 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3240798
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.04.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2020 Typ Odoslané
EP 3240798
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.06.2020 Shilpa Medicare Limited Navya Biologicals Pvt. Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku