Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3319558
(11)  Číslo patentu  32721 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16731924.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3319558 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15176128 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/30  A61F 2/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/064728 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/005513 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Waldemar Link GmbH & Co. KG; Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUER, Eckhard; Eekbrook 10, 24159 Kiel; DE;
LINK, Helmut D.; Wildstieg 14, 22397 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zväčšovacie zariadenie typu dutej manžety 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 3319558
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319558
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.06.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.06.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319558
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 15.11.2019 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2019 Typ Doručené
Opis 15.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 15.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 3319558
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku