Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3297876
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16731216.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3297876 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1554528 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60S 13/00  E04H 6/18  E04H 6/24  E04H 6/30  E04H 6/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/051195 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/189233 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stanley Robotics; 13 rue Saint Honoré, 78000 Versailles; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOUSSARD, Clément; 23 rue Rambuteau, 75004 Paris; FR;
CORD, Aurélien; 24 avenue Jean Moulin, 75014 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Pohyblivé dopravníky určené na presun štvorkolesového vozidla  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3297876
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3297876
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 05.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3297876
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku