Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3314066
(11)  Číslo patentu  38136 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16731065.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3314066 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15173828, 15189959 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2015, 15.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27N 7/00  B32B 3/06  B32B 7/12  B32B 15/12  B32B 15/20  E04B 2/70  E04B 2/74  E04C 2/10  E04B 1/10  E04C 2/16  E04C 2/24  B32B 21/06  B32B 21/08  B32B 21/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/063326 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/206995 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SWISS KRONO Tec AG; Museggstrasse 14, 6004 Luzern; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KARNICKI, Maciej; ul. Wyszynskiego 19/47, 65-536 Zielona Góra; PL;
PRZEDASZEK, Rafa; ul. Katowicka 14/1, 68-200 Zary; PL;
MASINA, Jaroslaw; ul. Swierczewskiego 32/1, 66-600 Krosno Odrzanskie; PL;
KACZMAREK, Piotr; ul. Sokola 7, 66-008 Wilkanowo; PL;
ROGOWSKI, Slawomir; ul. Poznanska 17/1, 68-200 Zary; PL;
LIPINSKI, Andrzej; ul. Kalinowa 14, 68-200 Zary; PL;
STACHÓW, Grzegorz; ul. Osadnicza 23a, 68-200 Zary; PL;
DOBRAS, Stanislaw; Olbrachtów 55K, 68-200 Zary; PL;
PRZYGODZKI, Krzysztof; ul. Laczna 22B, 68-213 Lipinki Luzyckie; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(54)  Názov  Modifikovaná OSB doska a jej využitie v stenách na systémy výstavby domov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.08.2021 
   Maximálna platnosť do  10.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3314066
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.07.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3314066
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 26.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3314066
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku