Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3326191
(11)  Číslo patentu  37426 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16729203.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3326191 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015213744 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 9/26  H01H 9/54  H01H 71/04  H01H 71/08  H01R 13/717  H01R 25/14  H02B 1/052  H05K 7/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/061573 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/012741 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ellenberger & Poensgen GmbH; Industriestrasse 2-8, 90518 ALTDORF; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FISCHER, Erich; Untere Brauhausstr. 3, 90518 Altdorf; DE;
WERNER, Klaus; Steinbergstr. 30, 90552 Röthenbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Rozvádzač elektrického prúdu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.05.2023 
   Maximálna platnosť do  23.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.08.2021 15/2021 SC4A
 
EP 3326191
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.06.2021 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3326191
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.05.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3326191
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.07.2021 Typ Odoslané
EP 3326191
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku