Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3326191
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16729203.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3326191 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015213744 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 9/26  H01H 9/54  H01H 71/04  H01H 71/08  H01R 13/717  H01R 25/14  H02B 1/052  H05K 7/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/061573 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/012741 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ellenberger & Poensgen GmbH; Industriestrasse 2-8, 90518 Altdorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FISCHER, Erich; Untere Brauhausstr. 3, 90518 Altdorf; DE;
WERNER, Klaus; Steinbergstr. 30, 90552 Röthenbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rozvádzač elektrického prúdu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3326191
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3326191
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 07.06.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.07.2021 Typ Odoslané
EP 3326191
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku