Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3294827
(11)  Číslo patentu  40563 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16729016.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3294827 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1554183 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09J 123/08  B32B 27/32  C08L 23/08  C08F 210/02  C08F 220/08  C08F 220/14  B32B 7/12  B32B 15/08  B32B 15/20  B32B 23/08  B32B 27/08  B32B 27/10  B32B 27/30  B32B 27/34  B32B 27/36  B32B 27/38  B32B 29/00  C09J 7/35  C09J 7/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/051112 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/181074 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SK Geo Centric Co., Ltd.; 51, Jong-ro, Jongno-gu Seoul; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COCQUET Clio; 7 Rue Michel de Saint Pierre, 273 00 Bernay; FR;
LAURENT Betty; 12 rue des Tuileries, 271 70 Barc; FR;
MICHALOWICZ Claire; 60 Rue Marcel Paul, 270 00 Evreux; FR;
BODIGUEL Mathieu; 72 Rue Denfert Rochereau, 690 04 Lyon; FR;
BOUILLOUX Alain; 8 route du Bigobert, 273 00 Saint-leger De Rotes; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Adhezívny kompozit na báze etylénových kopolymérov získaných tubulárnou kopolymerizáciou, využiteľný v extrúzii – vrstvení a extrúzii – laminovaní 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.05.2023 
   Maximálna platnosť do  11.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3294827
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3294827
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3294827
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 3294827
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku