Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3303384
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16728534.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3303384 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562169272 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/08  C07K 16/10  A61K 31/00  A61K 39/00  A61P 31/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/035026 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/196470 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medimmune, LLC; One Medimmune Way, Gaithersburg, Maryland 20878; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KALLEWAARD-LELAY, Nicole; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
ZHU, Qing; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
RAINEY, Godfrey, Jonah; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
GAO, Cuihua; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
KASTURIRANGAN, Srinath; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
GAO, Changshou; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Neutralizujúce protichrípkové väzbové molekuly a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3303384
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3303384
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2021 Typ Platba
3 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2021 Typ Doručené
3a Opis 27.10.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 27.10.2021 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2021 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3303384
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku