Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3445909
(11)  Číslo patentu  34291 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16727548.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3445909 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21B 1/06  D21H 23/56  D21F 9/00  D21H 15/08  D21H 21/34  D21H 21/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/052287 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/182846 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Enerpaper S.r.l.; Corso Castelfidardo 30/A, 10129 Torino; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CONTU, Davide; Via Faletti 7, 10076 Nole (Torino); IT;
CERUTTI, Claudio; Via Trento 14, 10088 Volpiano (TO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby vločkovaného tepelne izolačného a/alebo akusticky izolačného materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2022 
   Maximálna platnosť do  22.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3445909
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.04.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3445909
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 22.04.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 22.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.04.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2020 Typ Odoslané
EP 3445909
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku