Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3302523
(11)  Číslo patentu  32746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16727365.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3302523 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15305807 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/737  A61K 35/19  A61K 38/18  A61K 48/00  A61P 17/02  A61P 19/00  A61P 19/02  A61P 1/06  A61P 11/00  A61P 1/00  A61K 9/00  A61K 9/08  A61K 47/36  A61K 35/32  A61K 35/35   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/061906 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/189088 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Organes Tissus Régénération Réparation Remplacement; 4 rue Française, 75001 Paris; FR;
Barritault, Denis; 4, rue Française, 75001 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARRITAULT, Denis; 4 rue Française, 75001 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Kompozícia na liečbu tkanivových lézií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.05.2021 
   Maximálna platnosť do  26.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3302523
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.05.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3302523
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
2b Opis 06.11.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 20.12.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 02.01.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 02.01.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 02.01.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2020 Typ Odoslané
EP 3302523
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku