Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3448181
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16726642.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3448181 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24D 3/06  A24D 3/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2016/000023 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/187210 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Optifilter Research Zrt.; Finn u. 1/1., 7630 Pécs; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SZARVAS, Tibor; Maros u. 24., 1122 Budapest; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Nový cigaretový filter obsahujúci alginit 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3448181
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3448181
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 26.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 26.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 30.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 3448181
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku