Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3297628
(11)  Číslo patentu  37859 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16725074.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3297628 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15167992, 201562163177 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.05.2015, 18.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/538  A61K 31/4178  A61K 31/4184  A61K 31/46  A61K 45/06  A61P 27/16  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/061119 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/184900 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sensorion; 375 rue du Professeur Joseph Blayac, 34080 Montpellier; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DYHRFJELD-JOHNSEN, Jonas; 28 rue du Dardalhon, 34400 Lunel-Viel; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Azasetrón na použitie pri liečbe straty sluchu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.05.2022 
   Maximálna platnosť do  18.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3297628
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3297628
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 17.08.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3297628
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku