Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3277928
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16724465.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3277928 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201502233 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ZA 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01C 21/08  F04C 2/344   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/051790 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/157090 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Magnevane Portugal Lda.; Rua Heliodoro Salgado, 430 Trofa; PT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPENCER, Michael John David; Unit 24 lower ground Amanzi Street, Riverside Circle;Riverside Industrial, 1201 Nelspruit; Mpumalanga; ZA;
NICHOLSON, Stephen Reuben; 17B Augusta Street Sonuavel, 1200 Nelspruit; ZA 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rotor pre rotačné lopatkové zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3277928
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3277928
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 17.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2021 Typ Odoslané
EP 3277928
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.10.2021 Magnevane Portugal Lda. Azamour Investment Corporation Incorporated
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku