Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3292175
(11)  Číslo patentu  37964 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16724272.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3292175 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015105979 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 4/06  C08F 222/14  C09D 135/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2016/000169 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/169545 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG; Georg-Wilhelm-Strasse 189, 21107 Hamburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEHNER, Jochen; Feldnerstrasse 2, 21075 Hamburg; DE;
COSTA, Andrea; Im Fischbecker Heidbrook 14a, 21149 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Povlakové systémy, ich použitie na povlakovanie konštrukčných dielov ako aj nimi potiahnuté konštrukčné diely pre veterné turbíny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.04.2022 
   Maximálna platnosť do  20.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3292175
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3292175
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 09.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 27.09.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3292175
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku