Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3294529
(11)  Číslo patentu  31705 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16723992.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3294529 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015005868 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 67/00  B33Y 30/00  B33Y 50/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/060480 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/180842 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  dp polar GmbH; Daimlerstraße 32A, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MATHEA, Hans; Daimlerstraße 32A, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob nanášania tečúceho materiálu na substrát rotujúci okolo osi otáčania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.05.2022 
   Maximálna platnosť do  10.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3294529
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 21.06.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.04.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3294529
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 05.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 05.08.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2019 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2019 Typ Doručené
3a Opis 31.07.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 31.07.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2019 Typ Odoslané
EP 3294529
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku