Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3280811
(11)  Číslo patentu  32399 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16723798.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3280811 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 17/16  C12P 1/04  D06M 16/00  D06P 5/15   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/000098 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/162657 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Colorifix Limited; Innovation Centre, Norwich Research Park Colney Lane, Norwich NR4 7GJ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NUGENT, David Glen Hastie; 6 Dorral Dean, Highfields Caldecote Cambridge CB23 7ZW; GB;
YARKONI, Orr; 4 Pym Court Cromwell Road, Cambridge CB1 3FA; GB;
AJIOKA, James; 7 Babraham Road, Cambridge CB2 ORB; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob farbenia textílií použitím mikroorganizmov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2022 
   Maximálna platnosť do  12.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3280811
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.04.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3280811
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 14.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 14.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 14.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 3280811
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku