Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3303737
(11)  Číslo patentu  35614 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16723377.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3303737 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202015003887 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 19/18  E05B 19/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/061239 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/188846 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ISEO Deutschland GmbH; Wiesestrasse 190, 07548 Gera; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAMPAGNARI, Davide; Schleifergasse 28, 40489 Düsseldorf; DE;
HECHT, Rosemarie; Schillerstraße 37e, 07546 Gera; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kľúč pre cylindrickú vložku zámku systému kľúč-zámok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.05.2022 
   Maximálna platnosť do  19.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3303737
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3303737
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 16.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 16.10.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.11.2020 Typ Odoslané
EP 3303737
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku