Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3294769
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16723349.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3294769 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15167597 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61P 35/00  A61K 39/00  A61K 31/573   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/060810 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/180958 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MorphoSys AG; Semmelweisstrasse 7, 821 52 Planegg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LECLAIR, Stéphane; Schulstrasse 12 ½, 82131 Gauting; DE;
ENDELL, Jan; Barer Str. 36, 80333 München; DE;
HÄRTLE, Stefan; Biberfeldstrasse 3, 82291 Mammendorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Liečba mnohopočetného myelómu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3294769
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3294769
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
1b Opis 07.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2021 Typ Platba
EP 3294769
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku