Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3288688
(11)  Číslo patentu  37940 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16723263.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3288688 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015005495 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 1/40  B05D 1/42  B05D 7/00  B05D 1/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/059267 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/174021 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG; Max-Becker-Strasse 4, 76356 Weingarten/Baden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BECKER-WEIMANN, Klaus; Gunzenbachstr. 17, 76530 Baden Baden; DE;
FANDREY, Jens; Walter-Stößer-Weg 10, 75180 Pforzheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby štruktúrovaných povrchov a takto štruktúrované predmety 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Maximálna platnosť do  26.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3288688
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3288688
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3288688
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku