Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3303431
(11)  Číslo patentu  35854 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16723122.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3303431 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15169705 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 18/48  C08G 18/58  C08G 18/22  C08G 18/32  C08G 18/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/061060 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/188805 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 670 56 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOESCHEL, Julia; Buntentorsteinweg 141, 28201 Bremen; DE;
BOKERN, Stefan; Room 501 Lane 433 Qifan Road, 200137 Pudong Shanghai; CN;
STOLL, Ragnar; Katharinenstr. 65, 49078 Osnabrueck; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Polyuretán-polyizokyanurátová zlúčenina s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.05.2022 
   Maximálna platnosť do  18.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 02/2021 SC4A
 
EP 3303431
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3303431
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.11.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2020 Typ Odoslané
EP 3303431
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku