Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3443159
(11)  Číslo patentu  34896 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16722693.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3443159 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21C 3/02  D21C 9/10  D21C 9/16  D21C 11/00  D21H 11/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HR2016/000014 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/178849 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mikulic, Marinko; Luksic Gornji 7, 10000 Zagreb; HR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mikulic, Marinko; Luksic Gornji 7, 10000 Zagreb; HR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Kontinuálny spôsob výroby buničiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.04.2022 
   Maximálna platnosť do  15.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3443159
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3443159
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.07.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 23.07.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 23.07.2020 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.07.2020 Typ Doručené
2a Opis 24.07.2020 Typ Doručené
2b Sprievodný list 24.07.2020 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.07.2020 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2020 Typ Odoslané
EP 3443159
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku