Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3285817
(11)  Číslo patentu  31812 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16722521.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3285817 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20150267 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 27/16  A61L 27/50  A61L 27/54  C08K 5/00  C08K 5/1545  C08K 5/20  C08K 5/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2016/050010 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/169536 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ustav Makromolekularni Chemie AV CR, v.v.i.; Heyrovskeho Namesti 2 Brevnov, 162 06 Praha 6; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRULIS, Zdenek; Kocianova 1582/5, 15500 Praha 5; CZ;
SLOUF, Miroslav; Za hrbitovem 1160/8, 10700 Praha 15; CZ;
BENES, Hynek; Rochovska 765, 19800 Praha 9; CZ;
KOVAROVA, Jana; Londynska 28, 12000 Praha 2; CZ;
MICHALKOVA, Danuse; Melnicka 6, 15000 Praha 5; CZ;
NEVORALOVA, Martina; V Sidlisti SONP 365, 27341 Brandysek; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(54)  Názov  Kompozícia na stabilizáciu polyetylénu, polyetylén, spôsob jeho prípravy, polyetylénové implantáty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Maximálna platnosť do  11.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3285817
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3285817
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.02.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.02.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3285817
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2019 Typ Doručené
Opis 13.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 3285817
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku