Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3271655
(11)  Číslo patentu  32925 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16722413.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3271655 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014473 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23N 1/02  F23N 5/18  G01F 1/684   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2016/050188 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/148571 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intergas Heating Assets B.V.; Europark Allee 2, 7742 NA Coevorden; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COOL, Peter Jan; Kijksteeg 1b, 7241 SW Lochem; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob miešania horľavého plynu a spaľovacieho vzduchu, inštalácia horúcej vody s tým spojená, zodpovedajúci snímač tepelného hmotnostného toku a spôsob merania hmotnostného prietoku toku plynu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
 
EP 3271655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3271655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.05.2020 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.03.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.03.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3271655
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2019 Typ Doručené
Opis 03.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.01.2020 Typ Odoslané
EP 3271655
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku