Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3292026
(11)  Číslo patentu  37917 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16722327.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3292026 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1554095 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 11/04  B60R 9/02  B60S 1/08  B60R 11/00  B60R 11/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/051015 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/177955 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SILVESTRINI, Laurent; 90 Rue du Marais Guillain, 60400 Bussy; FR;
BREBION, Raymond; 113 Rue de la Croix Abot, 62280 Saint Martin Boulogne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst. 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Zasklenie v motorovom vozidle zahŕňajúce montážnu dosku na upevnenie viacerých doplnkov, základnú dosku a spôsob upevnenia  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.04.2022 
   Maximálna platnosť do  29.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3292026
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3292026
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.08.2021 Typ Doručené
1c Patentové nároky 18.08.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 18.08.2021 Typ Doručené
1e Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3292026
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku