Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3277590
(11)  Číslo patentu  31859 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16720470.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3277590 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201505796 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 1/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/000072 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/156780 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LINPAC Packaging Limited; Wakefield Road Featherstone Pontefract, WF7 5DE West Yorkshire; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAVEY, Alan; 3 Park Meadows Gateforth, Selby North Yorkshire YO8 9RG; GB;
ELKINGTON, Ben; 14 Ringshaw Drive Gomersal, Cleckheaton West Yorkshire BD19 4NZ; GB;
ROWSON, James, Thomas, Philip; 33 Grove Street, Castleford WF10 1AR; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Multipacková nádoba 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.04.2022 
   Maximálna platnosť do  01.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3277590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3277590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.03.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.03.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3277590
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2019 Typ Doručené
Opis 20.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 30.06.2022 Typ Odoslané
EP 3277590
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku