Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3277809
(11)  Číslo patentu  35389 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16719888.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3277809 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201504459 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/10  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/050738 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/147004 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REVOLUGEN LIMITED; Unit 4, Rossington Place, Graphite Way Hadfield Derbyshire SK13 1QG; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MINTER, Stephen John; Unit 4, Rossington Place Graphite Way Hadfield, Derbyshire SK13 1QG; GB;
PATSOS, Georgios; Unit 4, Rossington Place Graphite Way Hadfield, Derbyshire SK13 1QG; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Izolácia nukleových kyselín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3277809
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.09.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3277809
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.02.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.02.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3277809
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 17.09.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.10.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.10.2020 Typ Odoslané
EP 3277809
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku