Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3280929
(11)  Číslo patentu  39228 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16719788.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3280929 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201514681583 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 3/68  F16F 15/126  F16F 15/136  F16F 15/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/057833 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/162527 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vibracoustic SE; Europaplatz 4, 64293 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DÜRRE, Markus; 79395 Neuenburg; DE;
SINGLER, Wade; St. Joseph, Michigan 49085; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Tlmič kmitania pre hnaciu vetvu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.04.2023 
   Maximálna platnosť do  08.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3280929
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3280929
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.04.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3280929
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2022 Typ Odoslané
EP 3280929
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku