Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3283097
(11)  Číslo patentu  34350 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16719315.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3283097 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15164043 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/24  A61P 5/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/058358 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/166288 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferring B.V.; Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARCE SAEZ, Joan-Carles; Ferring Pharmaceuticals A/S, Kay Fiskars Plads 11, DK-2300 Copenhagen; DK;
HELMGAARD, Lisbeth; Ferring Pharmaceuticals A/S Kay Fiskars Plads 11, DK-2300 Copenhagen; DK;
KLEIN, Bjarke Mirner; Ferring Pharmaceuticals A/S Kay Fiskars Plads 11, DK-2300 Copenhagen; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  FSH pre liečbu neplodnosti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.04.2022 
   Maximálna platnosť do  15.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3283097
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.04.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3283097
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 07.04.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.05.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.06.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 08.06.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 06.07.2020 Typ Odoslané
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.07.2020 Typ Odoslané
EP 3283097
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku