Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3274402
(11)  Číslo patentu  31631 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16719002.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3274402 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  502402015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 9/00  C08L 23/08  C08L 31/04  C08K 3/016  C08K 3/22  C08K 3/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2016/050078 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/149729 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bategu Gummitechnologie GmbH; Muthgasse 22, 1190 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MESTAN, Gerhard; Schwemmäckergasse 41/1, 1210 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kompozícia ohňovzdorného polyméru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.03.2023 
   Maximálna platnosť do  24.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 3274402
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3274402
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.03.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.03.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3274402
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.07.2019 Typ Doručené
Opis 19.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 30.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 3274402
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku