Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3283527
(11)  Číslo patentu  36643 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16718802.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3283527 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562146766 P, 201562190945 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2015, 10.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/027038 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/168149 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Five Prime Therapeutics, Inc.; 111 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MASTELLER, Emma; Two Corporate Drive, South San Francisco, California 94080; US;
BRENNAN, Thomas; Two Corporate Drive, South San Francisco, California 94080; US;
BELLOVIN, David; Two Corporate Drive, South San Francisco, California 94080; US;
BAKER, Kevin; Two Corporate Drive, South San Francisco, California 94080; US;
WONG, Brian; Two Corporate Drive, South San Francisco, California 94080; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kombinovaná liečba rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Maximálna platnosť do  12.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3283527
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.03.2021 6 116,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3283527
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 01.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 01.03.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 01.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2021 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
EP 3283527
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku