Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3274483
(11)  Číslo patentu  32388 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16718723.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3274483 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2015/000384 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/04  C22C 38/12  C22C 38/22  C22C 38/26  C22C 38/28  C22C 38/32  C22C 38/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/000343 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/151390 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ArcelorMittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PERROT-SIMONETTA, Marie-Thérèse; 7 Rue Saint Nicolas, 57700 Neufchef; FR;
RESIAK, Bernard; 7 Rue du Champ Mey, 57140 Saulny; FR;
VOLL, Ulrich; Am Geistfeld 29A, 47239 Duisburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Diely s bainitickou štruktúrou s vysokými pevnostnými vlastnosťami a spôsob výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.03.2021 
   Maximálna platnosť do  23.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3274483
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.02.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3274483
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 09.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 09.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 3274483
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku